Z historických pramenů se dále můžeme dočíst:

"Za starodávna nestál však pivovar přesně na místě, kde stojí nynější budova, nýbrž stál as 6 metrů před touto budovou. Od zámeckého kostela byl vzdálen as tak daleko, aby mezi ním a kostelem mohly dva povozy pohodlně se vyhnouti, takže nádvoří zámecké bylo v době té mnohem užší než-li jest tomu dnes. Za pivovarem pod strání bylo úzké dlouhé prostranství, kde zřízen byl kuželník, na němž ve dny sváteční občané Kolodějští nacházeli milou zábavu při hře v kuželky.

To ovšem muselo se díti v době předbělohorské, neboť po nešťastné svedené bitvě bělohorské, tedy v dobách útisku, lidu poddanému již nebylo přiznáno právo vařiti pivo jak na prodej, tak pro svou potřebu domácí. Pravidlem bylo, že poddaní směli šenkovati pouze výrobky panské, nechť jednalo se o pivo nebo pálenku.
Když kolodějský pivovar tak jak byl se starožitním zařízením před rokem 1868 již nevyhovoval požadavkům naň kladeným, odhodlal se mladý tehdy hrabě Eugen Wratislav, jenž krátce před tím ve spravování velkostatku samostatně se byl uvázal, vystavěti pivovar nový, sice na témže místě, kde stával starý, však frontou o několik metrů na zad posunut a to tak, aby zámecký dvůr nebyl tímto ústupem vetší šíře. Tímto radikálním přesunem hlavních zdí vzal za své i kuželník pod strání za pivovarem a tím ovšem i nedělní hry v kuželky při laciném pivu, jehož plný džbánek stával pouhé dva krejcary.
Na jaře 1868 zbořena stará pivovarská budova a stavěna moderní budova nová. Stavbu vedl stavitel Slepička z Týna nad Vltavou. Stavební práce trvaly po celé léto a podzim. V listopadu k všeobecné mrzutosti súčastněných činitelů se ukázalo, že pro nedostatek místa uvnitř budovy není možno velký kotel umístiti tak, jak v projektu bylo stanoveno a že nutno se tudíž uchýliti od původního záměru a plány pozměniti.

Správa panství podala tedy žádost k obecnímu úřadu stavebnímu v tom smyslu, aby se stavební komise, jež má se na místo k shlédnutí kalamity dostaviti, schvílila nový plán, dle něhož ono místo, které původně určeno bylo pro kotelnu, mohlo se upotřebiti za komoru pro uschovávání nářadí pivovarského a kotel, aby dovoleno bylo postaviti nad lednicemi a to pouze prozatimně pro příští zimu. Žádost podána 11. listopadu a již 13. listopadu sešla se ohlédací komise pozůstávající ze stavitele Čeňka Slepičky z Týna, obecních funkcionářů Jana Štěpána a Jana Rajského, dále souseda Karla Kučery a hospodářského správce Čuldy..."

V současné době (v průběhu roku 2017) probíhají intenzívní stavební práce a úprava pivovarských sklepů, neboť pro vás plánujeme otevřít nový, moderní minipivovar, a navázat tak na místní tradici vaření piva.