Zámecký areál byl kompletně v havarijním stavu, nejprve byl v majetku depozitáře hlavního muzea města Prahy a hospodářská část patřila JZD, po restitucích byl dlouhá léta bez údržby a poslední „kapkou“ byla ničivá povodeň z roku 2002, kdy byl celý areál zatopen po dobu 14 dní do výšky téměř 3 metrů.

Po převzetí začalo vše náročnou administrativou, jelikož je zámek zařazen do seznamu památkově chráněných objektů, je nutné všechny kroky projednat s NPÚ. Postupně byly vypracovány stavebně historické průzkumy, restaurátorské průzkumy, statické posudky, mykologické posudky, pokračovalo se projektovou činností, architektonickou studií a vyřizováním stavebního povolení.  Všechny budovy byly vážně staticky narušeny. V areálu chyběly veškeré inženýrské sítě. Přesto nás výše uvedené neodradilo a areál se postupně začal zachraňovat, pročisťovat a vyklízet, odvezlo se přibližně 6.500 tun odpadu, navážky a suti.

Nejprve se řešil havarijní stav kaple sv. Anny, která dostala novou střechu s krovem a celá kopule, které hrozilo zřícení, byla stažena železobetonovým věncem. Po dokončení této náročné akce se v budově zámku se zřítila klenba v suterénní místnosti, potrhaly se vzácné fresky v prvním patře, tím byla ohrožena statika celého objektu. Po opravě se komplexně řešil celý suterén, podlaha byla do metru hloubky vykopána, zdivo ošetřeno, provedena drenáž a izolace. Postupně se rekonstrukce posouvala do vyšších pater, nastoupili restaurátoři, kteří dokázali dát do původního stavu jak fresky, tak i dřevěná obložení, okna, dveře, podlahy a kamna. Z areálu byla odstraněna torza hospodářských budov, která nešla z důvodů vážného statického narušení zachránit, areál byl odvodněn i vyčištěn a dostává zpět důstojnou podobu, která mu náleží.